KIDS CAN DANCE 2019

KIDS CAN DANCE 2019


REGULAMIN KONKURSU


 


Organizator:
Dom Sztuki Gdański Archipelag Kultury


 


MIEJSCE POKAZÓW:
Dom Sztuki GAK, ul. Stryjewskiego 25, Gdańsk Stogi


 


TERMINY:


Karty Zgłoszeń wraz z dowodem opłaty startowej do dnia: 1 marca 2019
Pokazy: 16 marca 2019 (sobota), start 11:00 / próby parkietu: 10:00 - 10:45 /


 


 


 1. 1.       CELE KONKURSU:

 


 • Popularyzacja tańca, jako formy aktywnego wypoczynku
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy tancerzami
 • Konfrontacja umiejętności tanecznych poszczególnych zawodników

 


 1. 2.       UCZESTNICY:

 


 • Tancerze debiutujący i początkujący
 • Tancerze doświadczeni, trenujący ponad 18 miesięcy
 • W wieku od 4 do 15 lat

 


Do udziału w zawodach tancerza zgłasza rodzic lub opiekun wypełniając Kartę Zgłoszenia – do pobrania w sekretariacie Domu Sztuki, na stronie www.gak.gda.pl oraz www.domsztuki.gak.gda.pl


 


 1. 3.       KATEGORIE TANECZNE:

 


DEBIUTANCI:    SOLO / DUET


 


 • HIP-HOP / BREAK DANCE – freestyle do muzyki organizatora, z wykorzystaniem własnej choreografii
 • INNE FORMY TAŃCA (taniec współczesny / taniec z rekwizytem / jazz / cheerliders)

 


DOŚWIADCZENI TANCERZE:    SOLO / DUET


 


 • HIP-HOP / BREAK DANCE – freestyle do muzyki organizatora, z wykorzystaniem własnej choreografii
 • INNE FORMY TAŃCA (taniec współczesny / taniec z rekwizytem / jazz / cheerliders)

 


 1. 4.       KATEGORIE WIEKOWE:

 


 • 4 - 6 lat
 • 7 - 9 lat
 • 10 - 12 lat
 • 13 - 15 lat

 


 


 1. 5.       MUZYKA:

 


 • HIP-HOP: do muzyki organizatora, z wykorzystaniem własnej choreografii
 • INNE FORMY TAŃCA: CD audio/pendrive, SOLO do 2 minut, DUETY do 2:30 minut

 


 1. 6.       OPŁATA STARTOWA:

 


25 PLN od jednego uczestnika (niezależnie od ilości wyjść na parkiet)


płatne w sekretariacie Domu Sztuki GAK do dnia 1 marca 2019 lub  na konto:


50 8309 0000 0085 6294 2000 0010 - BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE


TYTUŁEM:


KIDS CAN DANCE 2019, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU


 


Dowód wpłaty dołączamy do Karty Zgłoszenia.


Opłata startowa jest równoznaczna z umieszczeniem tancerza na liście startowej.
Każdy tancerz może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii (np. solo hip hop, duety hip hop).


 


 1. 7.       KARTA ZGŁOSZENIA

 


Należy dostarczyć do dnia 1 marca 2019, na adres:


Dom Sztuki GAK
ul. Stryjewskiego 25


80-625 Gdańsk


 


Do Karty Zgłoszenia dołączamy dowód wpłaty opłaty startowej.


 


 1. 8.       WEJŚCIÓWKI DLA WIDOWINI

 


Wejściówki dla widowni:  5 PLN


Dostępne w sprzedaży, w sekretariacie Domu Sztuki GAK od 28 lutego 2019.
Liczba biletów ograniczona.


 


 1. 9.       Ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 2. 10.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
 3. 11.   Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
 4. 12.   Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

 


 1. 13.   DANE OSOBOWE


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:


a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,


b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail:  daneosobowe@gak.gda.pl   


c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Kids Can Dance 2019 przez Dom Sztuki Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.


d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.


Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników[UsW1] .


f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.


g) Pani/Pan  ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.


h)Pani/Pan  posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.


j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


 


 


Karta zgłoszenia >>>


 


 


 
Wstęp Wstęp bezpłatny
Kategoria Konkurs